top of page

Regulamin stajni rajdowej

"Podlachian Horse Trails"

obowiązujący od dnia 21.03.2023 r. 
 1. Przed wejściem na teren ośrodka jeździeckiego należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, który obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

 2. Osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinny zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym i nieprzewidywalnym zwierzęciem, jakim jest koń, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Nasze zwierzęta są przyjacielskie i łagodne - ale nigdy nie możemy przewidzieć ich reakcji na nietypowe wydarzenia.

 3. Właściciel ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka lub pozostawione bez opieki.

 4. Na terenie ośrodka w bliskości zwierząt nie biegaj, nie krzycz ani nie wykonuj w stosunku do nich żadnych gwałtownych ruchów. Nigdy nie podchodź do koni od tyłu bez uprzedzenia.

 5. Decydując się na jazdę konną - pamiętaj o swoich predyspozycjach i możliwościach zdrowotnych. Musisz być pewien, że nie posiadasz przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej. W razie wątpliwości zapytaj lekarza i porozmawiaj z instruktorem o swoich ograniczeniach.

 6. W czasie zajęć jeźdźców obowiązuje odpowiedni strój ochronny zgodny z wymogami bezpieczeństwa tj.: buty za kostkę, niekrępujące ruchów elastyczne spodnie, kask jeździecki z trzypunktowym zapięciem. 

 7. Każdy klient przyprowadzający osoby towarzyszące odpowiada za ich zachowanie.

 8. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 9. Zabrania się jazdy konnej osobie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 10. Zobowiązuje się klienta do należytego dbania o powierzony sprzęt będący własnością ośrodka jeździeckiego.

 11. Klient zobowiązany jest do wykonywania zaleceń instruktora lub innych osób uprawnionych do pracy w stajni.

 12. Jeśli instruktor lub inne uprawnione osoby uznają, że klient naraża ludzi lub zwierzęta na niebezpieczeństwo swoim nieodpowiednim zachowaniem - mogą poprosić o zejście z konia lub nawet o opuszczenie ośrodka.

 13. Od osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica (opiekuna) lub pisemnej zgody na jazdę konną ze względu na to iż jazda konna jest sportem obciążonym ryzykiem.

 14. Klient wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez ośrodek zajęć, w których uczestniczy oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów szkoleniowych i promocyjnych. Ośrodek może zatrzymywać i udostępniać nagrania z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi przedstawianą osobę w negatywnym świetle.

 15. Osoby spóźnione na wycieczki tracą trwający planowany czas. W przypadku rajdów konnych znaczące spóźnienie może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa.

 16. Odwołanie wycieczek możliwe jest najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jazdy do godziny 20.00. Za jazdy nie odwołane lub odwołane w dniu jej planowanego odbycia należy uiścić opłatę w wysokości 30% wartości jazdy (koszty poniesione przez stajnię w związku z rezygnacją).

 17. Jazdy odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

 18. Na terenie ośrodka biegają luzem psy właściciela ośrodka - jeśli masz obawy należy zgłosić się do instruktora, który pomoże wejść na teren ośrodka.

 19. Na teren ośrodka można przyjeżdżać z własnymi zwierzętami jednak hałaśliwe zwierzęta powinny raczej pozostać w domu, a niespokojne – powinny być trzymane na smyczy.

bottom of page